Všeobecné podmienky


1.1
  Spoločnosť:
– Remelax s.r.o., IČO: 47 819 983, so sídlom v Bratislave 1, Jelenia 1, PSČ 811 05, zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka č. 94463/B (ďalej  len „Remelax“),
pôsobí  na slovenskom trhu ako cestovná  agentúra a cestovná kancelária prevádzkujúca svoju činnosť najmä prostredníctvom webovej stránky mojedovolenky.sk (spoločne ako „Web“). Pokiaľ nie je v týchto Obchodných podmienkach (ďalej len „Podmienky“) uvedené vyslovene inak, vzťahujú sa ako na ponúkané dovolenkové pobyty a predaj ubytovania a iných cestovných služieb pod obchodnou značkou Mojedovolenky.

1.2 Pre účely týchto Podmienok sa zájazdom, v súlade so zákonom č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“ alebo „Zákon o zájazdoch“), rozumie kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účel tej istej cesty, a to:

 1. preprava,
 2. ubytovanie, ktoré nie je prirodzenou súčasťou prepravy a nie je určené na účel bývania,
 3. prenájom motorových vozidiel alebo dvojkolesových motorových vozidiel, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny alebo
 4. iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou služby cestovného ruchu uvedených v prvom bode, druhom bode alebo treťom bode,

a) ak služby cestovného ruchu skombinoval jeden obchodník, a to aj na požiadanie Cestujúceho alebo podľa výberu Cestujúceho uskutočneného pred uzatvorením Zmluvy o zájazde, alebo

b) bez ohľadu na to, či sa uzatvárajú samostatné zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu, ak ide o služby cestovného ruchu zakúpené na jednom predajnom mieste a skombinované pred tým, ako sa Cestujúci zaviazal k úhrade ich ceny

 1. ponúkané, predávané alebo účtované za súhrnnú cenu alebo za celkovú cenu,
 2. ponúkané alebo predávané pod označením „zájazd“, „balík služieb cestovného ruchu“ alebo obdobným označením,
 3. kombinované Cestujúcim po uzatvorení zmluvy, ktorá oprávňuje cestujúceho na výber z rôznych druhov služieb cestovného ruchu, alebo
 4. zakúpené od rôznych obchodníkov prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov, pri ktorých obchodník, s ktorým je uzatvorená prvá zmluva o službe cestovného ruchu, zasiela meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi alebo ďalším obchodníkom a s týmto obchodníkom alebo obchodníkmi sa uzatvorí zmluva o službe cestovného ruchu najneskôr 24 hodín po potvrdení rezervácie prvej služby cestovného ruchu, poprípade aj spojené služby cestovného ruchu jednotlivé služby poskytované spoločnosťou Remelax alebo organizujúcou CK  samostatne (ďalej len „Zájazd“).  V prípade, že je predmetom plnenia iba jedna z vyššie uvedených služieb a nejedná sa tak o zájazd, uplatnia sa na túto službu primeranie všetky ustanovenia o Zájazde podľa týchto Podmienok, ak nie je vyslovene uvedené či medzi stranami dohodnuté inak.

1.3 Mojedovolenky (Remelax s.r.o.)  je ako cestovná agentúra, autorizovaným predajcom ubytovacích služieb cez rezervačné systémy, alebo predajcom Zájazdov iných cestovných kancelárií (ďalej len „CK“), s ktorými má uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení. Všetky CK, s ktorými Remelax s.r.o. a melro s.r.o. spolupracuje, majú v súlade so Zákonom zabezpečenú riadnu ochranu proti úpadku, a to na základe zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku (zmluvy o poistení alebo zmluvy o bankovej záruke), uzatvorenej s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku a vo väčšine prípadov pôsobia na Slovensku a v zahraničí už niekoľko rokov.

1.4 Ponuka všetkých služieb predávaných cez stránku Mojedovolenky (Remelax s.r.o.) je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od hotelov, podľa výberu z hotelových rezervačných systémov a CK, ktoré sú usporiadateľom ponúkaných Zájazdov. Všetky tieto údaje sú platné k dátumu ich uverejnenia na Webe. Remelax si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre Cestujúceho je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej Zmluve.

1.5 Služby si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia ako 18 rokov, ktorá uzatvorí s Remelax alebo hotelom zmluvu na ponúkanú službu, alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej Zmluvy o zájazde alebo inej zmluvy na ponúkané služby . Cestujúcim pre účely týchto Podmienok aj osoba, ktorá odoslala nezáväznú objednávku na dovolenkový pobyt alebo inú službu v súlade s článkom 3 týchto Podmienok (ďalej len „Cestujúci“).

1.6 Vymedzenie niektorých pojmov pre účely týchto Podmienok:
1.6.1 začatím služieb začatie, nástupný termín ubytovania, alebo poskytovania prvej služby cestovného ruchu tvoriacej Zájazd,
1.6.2 neodvrátiteľnou a mimoriadnou okolnosťou okolnosť, ktorú zmluvná strana, ktorá sa na ňu odvoláva, nemôže ovplyvniť a ktorej následky nemôže odvrátiť, ani keby prijala všetky primerané opatrenia;
1.6.3 predajným miestom prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie Zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán;
1.6.4 trvanlivým nosičom prostriedok, ktorý umožňuje adresátovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača;
1.6.5 spojenými službami cestovného ruchu je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu podľa § 2 písm. a) zákona o zájazdoch zakúpených na účel tej istej cesty, ktoré netvoria zájazd, pričom s viacerými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu sú uzatvorené samostatné zmluvy, ak je cestujúcemu
a) sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta alebo v rámci jedného kontaktu s predajným miestom samostatný výber každej služby cestovného ruchu a samostatná platba za každú službu cestovného ruchu, alebo
b) cieleným spôsobom sprostredkované obstaranie najmenej jednej dodatočnej služby cestovného ruchu od iného obchodníka, ak sa zmluva s takýmto iným obchodníkom uzatvorí najneskôr 24 hodín po potvrdení objednávky prvej služby cestovného ruchu;
1.6.6 zmluvou o zájazde sa CK zaväzuje, že za dohodnutú cenu Cestujúcemu obstará Zájazd, ktorý spĺňa podmienky podľa § 3 Zákona a Cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí za takýto Zájazd dohodnutú cenu (ďalej len „Zmluva o zájazde“). Ak sa Zájazd podľa tohto bodu poskytuje na základe samostatných zmlúv o poskytnutí služieb cestovného ruchu, Zmluvu o zájazde tvoria všetky zmluvy, ktoré sa vzťahujú na služby cestovného ruchu v rámci zájazdu.
1.6.7 zmluvou o obstaraní služieb sa Mojedovolenky (Remelax s.r.o.) zaväzuje, že za dohodnutú cenu Cestujúcemu obstará objednanú službu cestovného ruchu, ktorá nie je zájazdom v zmysle § 3 Zákona a Cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu (ďalej len „Zmluva o obstaraní služieb cestovného ruchu“). Obstaraním služby podľa požiadaviek klienta (dodaním letenky pri preprave, dodaním ubytovacieho poukazu pre ubytovanie a pod) sa Cestujúci dostane do zmluvného vzťahu s poskytovateľom obstaranej služby cestovného ruchu);
1.6.8 Zmluvou o poskytnutí služby sa Mojedovolenky (Remelax s.r.o.) zaväzuje poskytnúť Cestujúcim samostatne objednanú službu, ktorá nie zájazdom v zmysle § 3 Zákona (ďalej len „Zmluva o poskytnutí služby cestovného ruchu“).
1.6.9 Zmluva o zájazde, Zmluva o obstaraní služieb a Zmluva o poskytnutí služby ďalej jednotlivo aj ako Zmluva;

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Každý Cestujúci môže poslať ľubovoľné množstvo nezáväzných objednávok (rezervácií) na ponúkané služby, dovolneky a zájazdy. Mojedovolenky nemá v okamihu prijatia objednávky informácie o tom, či je daný termín na objednanú službu voľný alebo nie. Táto informácia je potvrdená a prípadne spresnená až následne, väčšinou do niekoľko minút, alebo do niekoľko hodín po zaslaní objednávky.
2.2 Remelax s.r.o.,  si vyhradzuje právo po odoslaní Cestujúceho objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní informácií do databázy či v dôsledku zmeny okolností na strane zabezpečovateľa služieb, ktoré nebolo možné v ponuke uviesť.

2.3 Vybavenie objednávok Cestujúceho je zo strany spoločností riešené nasledovne:
(a) Po tom, čo Cestujúci v súlade s článkom 2.1 týchto Podmienok vykoná objednávku vybranej služby a Mojedovolenky túto objednávku dostane, vykoná Mojedovolenky rezerváciu. 
(b) Cestujúci berie na vedomie, že sú hovory s pracovníkmi Mojedovolenky nahrávané, čím nie je dotknuté právo Cestujúceho nahrávanie odmietnuť.

2.4 Zmluvný vzťah nadobúda platnosť písomným objednaním služieb cez webovú stránku Mojedovolenky, alebo iný elektronický spôsob (e-mail) zo strany cestujúceho a následne potvrdením tejto objednanej služby zo strany Mojedovolenky. Potvrdením objednávky zo strany cestujúceho sa považuje aj zaplatenie poplatku za rezerváciu, zálohy alebo celej hodnoty objednanej služby.

2.5 Objednávka nadobúda účinnosť dňom a časom jej potvrdenia zo strany Mojedovolenky. 

3. Platba

3.1 Cestujúcemu sú pokyny k platbe odovzdané v písomnej forme, a to spravidla e-mailom spolu s návrhom zmluvy a obchodnými podmienkami alebo sú zaslané fakturačné údaje.
3.2 Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, za bežné služby vzhľadom za znížené ceny týchto služieb zaplatí Cestujúci obvykle plnú cenu, a to bezodkladne v čase potvrdenia objednávky. V niektorých prípadoch je možné platbu vykonať v dvoch splátkach 50% pri potvrdení objednávky, následne potom 60 dní pred začatím služby doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny.

3.3 Cestujúci berie na vedomie, že po potvrdení objednávky môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že rezervácia sa nepotvrdí (pozri článok 2.5 týchto Podmienok). V takom prípade sa objednávka od začiatku ruší a Cestujúci má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov.

3.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu služieb pred nástupom zo strany Cestujúceho, je povinný sa riadiť storno podmienkam.

4. Cestovné doklady

4.1 Každý Cestujúci je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore. Každý Cestujúci je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie, prípadne štátu. Vízové formality si musí zaistiť Cestujúci vždy sám ešte pred vycestovaním, na čo je súčasne s pasovými požiadavkami pred uzatvorením Zmluvy vhodným spôsobom upozornený. Za prípadné neudelenie víz nenesie Mojedovolenky  žiadnu zodpovednosť.
4.2 Cestujúci si je vedomý toho, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (zvyčajne vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). U väčšiny destinácií sa jedná o platnosť šesť (6) mesiacov. Bližšie informácie sú k nájdeniu na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, resp. Zastupiteľských úradov jednotlivých krajín. Taktiež sú Cestujúci povinní si pred objednaním služieb skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky potrebné pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane situácie v destinácii, a tiež o zdravotných požiadavkách v cieľovom mieste. Cestujúci inej ako slovenskej štátnej národnosti sú povinní si ešte pred objednaním Zájazdu zistiť pasové, vízové a iné formality pre svoj pobyt v príslušnej destinácii, aj v krajinách prípadných prestupov či prejazdov.

4.3 Pre prípad straty cestovného dokladu v zahraničí, odporúčame Cestujúcim pre jednoduchšie vybavenie náhradných dokladov, aby cestovali s niekoľkými kópiami svojich cestovných dokladov, prípadne, aby ich mali uložené v emailovej pošte atď. Tieto kópie môžu uľahčiť riešenie mnohých situácií. Jedná sa najmä o prípady straty dokladu či odcudzenia a pri požiadavke hotela nechať cestovný pas na recepcii do druhého dňa. Hotely si môžu cestovný doklad kopírovať či naskenovať a mali by doklad bezodkladne cestujúcemu vrátiť. V prípade straty cestovného dokladu v zahraničí, občan SR nahlási stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahraničí miestnej polícii a požiada, aby mu o tom vydala potvrdenie. Následne stratu oznámi zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky (ďalej ZÚ SR). V prípade núdze sa Cestujúci môže so žiadosťou o pomoc obrátiť na príslušný zastupiteľský úrad SR. Zoznam úradov je obsiahnutý na internetovej stránke MZV SR v kapitole Slovenské zastupiteľstvá – záložka “Všetky zastupiteľstvá”. V prípade, že občan SR naliehavo potrebuje cestovný doklad, požiada ZÚ SR o vystavenie cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu); ten vydáva ZÚ SR v čo najkratšom čase, ako sú splnené podmienky ustanovené pre jeho vydanie. Cestovný preukaz je cestovným dokladom k jednotlivej ceste s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty, najmä na uľahčenie návratu do Slovenskej republiky.

4.4 Potrebné ostatné doklady zabezpečované spoločnosťou Mojedovolenky či iného zabezpečovateľa služieb, ako napr. vouchery, letenky, poukazy na ubytovacie služby, voucher na transfery a pod, obdrží Cestujúci od Mojedovolenky. Ak nie je dohodnuté inak, sú tieto doklady odosielané zvyčajne 3 až 5 dní pred odchodom.
V prípade letu leteckou spoločnosťou, ktorá nevyžaduje ani elektronické letenky, či v prípade ubytovania v takom ubytovacom zariadení, ktoré nevyžaduje ani elektronické vouchery, sa Cestujúci na letisku aj v ubytovacom zariadení preukáže cestovným dokladom, prípadne občianskym preukazom.

5. Odstúpenie od zmluvy a odstupné

5.1 Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím  odstúpiť od objednávky (zmluvy) za primerané a odôvodnené odstupné. 
Výška odstupného (zmluvná pokuta)
– ak cestujúci odstúpi v čase 59 dní a viac: zmluvná pokuta 50% z ceny + cena letenky
– ak cestujúci odstúpi v čase 49 až 59 dní:  zmluvná pokuta 80% z ceny + cena letenky
– ak cestujúci odstúpi v čase 31 až 48 dní:  zmluvná pokuta 95% z ceny + cena letenky
– ak cestujúci odstúpi v čase 0 až 30 dní: zmluvná pokuta 100% z ceny + cena letenky

5.2 Cestujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pred nástupom bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie služieb alebo prepravu Cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od Zmluvy má Cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za Zájazd zaplatil.

5.3 Mojedovolenky a zabezpečovateľ služieb môže pred začatím poskytnutia služieb odstúpiť od Zmluvy bez povinnosti nahradiť škodu Cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak
a) počet účastníkov služby je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa Zmluvy a Mojedovolenky odstúpi od Zmluvy v lehote určenej v Zmluve, najneskôr však
1. 20 dní pred nástupným termínom, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
2. 7 dní pred nástupným termínom, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
3. 48 hodín pred nástupným termínom, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo
b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré bránia zabezpečovateľovi Mojedovolenky resp. cestovnej kancelárii plniť Zmluvu a Mojedovolenky  oznámia Cestujúcemu odstúpenie od Zmluvy bezodkladne pred začatím nástupného termínu.

5.4 Pri odstúpení od Zmluvy je CK povinná vrátiť Cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Cestujúceho o odstúpení od Zmluvy alebo odstúpenia spoločnosti cestovnej kancelárie od Zmluvy, v prípade podľa bodu 5.1 budú vrátené platby znížené o odstupné.

5.5 Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom Cestujúceho zaslané buď na e-mailovú adresu info@mojedovolenky.sk v pracovnej dobe od pondelka do piatku 9:00-16:30 hod.

5.6 Pre stanovenie výšky odstupného podľa bodu 5.1 okrem iného je rozhodujúci čas doručenia odstúpenia zabezpečovateľa služby. 


6. Odmietnutie cestujúceho

6.1 Mojedovolenky si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek objednávky či uzatvorenie Zmluvy s Cestujúcim hlavne v nasledujúcich prípadoch:
(a) Cestujúci opakovane zasiela neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky, alebo
(b) Cestujúci neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu;
(c) Cestujúci v minulosti bezdôvodne nezaplatil zálohu alebo celú čiastku za objednané služby v súlade s článkom 3 týchto Podmienok.

7. Spracovanie Osobných údajov

7.1 Nakladanie s osobnými údajmi zo strany spoločnosti je popísané v dokumente „Ochrana osobných údajov zákazníkov“ .

7.2 Cestujúci prehlasuje, že pokiaľ poskytne Mojedovolenky osobné údaje tretích osôb za účelom riadneho uzavretia Zmluvy resp., riadneho poskytnutia zazmluvnených služieb, že tieto osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie uvedeného účelu je oprávnený spoločnosti Mojedovolenky poskytnúť..

8. Zodpovednosť za porušenie záväzku

8.1 Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so Zmluvou, a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa alebo ak nemá vlastnosti, ktoré Cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, Cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť pre Mojedovolenky alebo jej poverenému zástupcovi (ďalej aj ako „reklamácia“). Zabezpečovateľ (napr. hotel, prevádzkovateľ apartmánov, letecká spoločnosť a ďaľšie) je povinný v primeranej lehote určenej Cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so Zmluvou, a Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa alebo s dôvodným očakávaním Cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí zabezpečovateľovi neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia Zmluvy a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu. Určenie lehoty podľa predošlej vety nie je potrebné, ak zabezpečovateľ oznámi Cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem Cestujúceho.
8.2 Prípadné reklamácie Zájazdu či služieb spoločnosť Mojedovolenky (Remelax) odporúča riešiť okrem uvedeného v bode 8.1 na mieste pobytu bezodkladne aj priamo s dodávateľom služby (napríklad na recepcii ubytovacieho zariadenia), aby mohli byť vady ihneď odstránené či napravené napr. oprávnenou osobou ubytovacieho zariadenia atď. 
8.3 Zabezpečovateľ služieb resp. Mojedovolenky je povinný potvrdiť uplatnenie reklamácie a reklamáciu vybaviť do 30 dní od uplatnenia reklamácie Cestujúcim, pričom jej vybavením sa rozumie aj jej odôvodnené zamietnutie.
8.4 Ak zabezpečovateľ nevykoná nápravu podľa bodu 8.1, ponúkne Cestujúcemu náhradné služby aj vtedy, ak návrat Cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa Zmluvy, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť:
a)rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v Zmluve, bez dodatočných nákladov pre Cestujúceho, alebo
b) nižšej kvality, ako je uvedená v Zmluve, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.
8.5 Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté zabezpečovateľom, ak náhradné služby nie sú porovnateľné so službami uvedenými v Zmluve alebo ponúknutá zľava z ceny služieb za služby nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb  Cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby  nemôže z objektívnych dôvodov prijať, Cestujúci pokračuje v užívaní služieb, ktoré sú predmetom oznámenia podľa bodu 8.1, a zabezpečovateľ poskytne Cestujúcemu primeranú zľavu z cien služieb, ktoré boli predmetom oznámenia podľa bodu 8.1 tohto bodu.

8.6 Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania služieb, doručovať priamo pre Mojedovolenky, prostredníctvom ktorej si služby zakúpil. Mojedovolenky je povinný postúpiť doručený podnet zabezpečovateľovi, napr.hotelu bezodkladne. 

8.7 Cestujúci ako je uvedené v bode 8.1 je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne. Cestujúci berie na vedomie, že v takom prípade môže byť zjednaná náprava v zmysle bodu 8.1 čo najskôr. Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektívnosť posudzovania, a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie v súlade s očakávaním Cestujúceho. Reklamáciu je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb (napr. v hoteli), a to písomne. V prípade, že reklamácia nebude z akéhokoľvek dôvodu vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Cestujúci bol s týmito Podmienkami oboznámený, výslovne ich prijíma a potvrdzuje, že tieto Podmienky neobsahujú žiadne ustanovenia, ktoré nemohol očakávať.

9.2 Cestujúci berie na vedomie, že pri zmluvách podľa Zmluvy o zájazde je v zmluvnom vzťahu priamo s CK, pričom Mojedovolenky (Remelax) má postavenie subjektu, ktorý Zájazd CK Cestujúcemu len predáva. Súčasne Cestujúci berie na vedomie, že vzťah medzi Cestujúcim a CK sa riadi Zmluvou o zájazde, obchodnými podmienkami CK pre predaj Zájazdov, týmito Podmienkami a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.3 V prípade, že predmetom plnenia nie je Zájazd, ako je definovaný v článku 1.2. týchto Podmienok, ale len jedna zo služieb uvedených v článku 1.2. týchto Podmienok, neuplatnia sa ustanovenia pre Zájazdy.

9.4 Tieto Podmienky sú účinné od 1.1.2022 

Nákupný košík
sk_SKSlovak
0
  0
  Tvoj košík
  Tvoj košík je prázdny :(Nakupovať ďalej